animation graphic


Strefa wybuchowa ATEX


Nowe ujednolicone standardy europejskie

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zostało stworzone, aby chronić bezpieczeństwo i zdrowie osób oraz bezpieczeństwo zakładów i produktów. Potencjalne atmosfery wybuchowe są określone jako przestrzenie, w których może powstać atmosfera wybuchowa z mieszanin powietrza w warunkach atmosferycznych i substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł i pyłów.
Obecnie na terenie Unii Europejskiej zastosowanie mają dwie dyrektywy:

AtexDyrektywa 99/92/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, znana również jako „ATEX 137", została napisana z myślą o pracownikach pracujących jako użytkownicy zakładów. Powszechnie używany skrót dyrektywy „ATEX" pochodzi od francuskiego wyrażenia „Atmosphère Explosible".

Dyrektywa 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa ...urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w systemach zagrożonych wybuchem, znana również jako „ATEX 100", została napisana z myślą o producentach urządzeń.

Niniejsze ujednolicenie zlikwidowało bariery w handlu na terenie Unii Europejskiej, dotyczące ochrony przed wybuchem. W przypadku użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem zakładów znajdujących się poza terenem UE zastosowanie mają miejscowe regulacje prawne. W sprawie dostaw do krajów poza granicami UE, dostawcy powinni przestrzegać przepisów ustalonych z klientem w umowie. Zgodnie z ATEX nowością w zabezpieczeniach przeciwwybuchowych jest zaliczenie sprzętu mechanicznego oraz kategorii urządzeń do obszarów niebezpiecznych.

Dyrektywa UE 99/92/WE, ATEX 137, skierowana do użytkownika

Najważniejsze postanowienia dyrektywy ustalające minimalne wymagania:

Zapobieganie wybuchom

1. Zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej
2. Unikanie zapalenia atmosfer zagrożonych wybuchem
3. Ograniczenia szkodliwego efektu wybuchu

Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych

Pracodawca dzieli na strefy miejsca, w których mogą powstać atmosfery wybuchowe.
Różne strefy są przyporządkowane do określonych kategorii urządzeń.

Ocena ryzyka wybuchu i zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Ryzyko wybuchu winno być ocenione oraz udokumentowane. Udokumentowane muszą również zostać wykorzystane środki bezpieczeństwa.

Obowiązek koordynacji

Pracodawca koordynuje wprowadzenie wszystkich środków bezpieczeństwa, jeśli pracownicy z różnych przedsiębiorstw są obecni w jednym miejscu.

Dyrektywa UE 94/9/WE. ATEX 100, skierowana do producenta

Nowe zakłady znajdujące się w potencjalnie wybuchowych atmosferach mogą wyłącznie używać sprzętu zgodnego z minimalnymi wymaganiami Dyrektywy 94/9/WE. Najważniejsze zmiany:

  • Każdy element urządzenia powinien posiadać znak zgodności CE.
  • Dla każdego typu urządzenia producent wydaje deklarację zgodności.
  • Obecnie przepisy mają również zastosowanie w przypadku urządzeń nieelektrycznych (mechanicznych).
  • Chroniony przed wybuchem sprzęt jest klasyfikowany na grupy i kategorie.
Grupa I: Urządzenia do użytku w podziemnych częściach kopalń
Grupa II:Urządzenia do użytku w innych miejscach
Kategoria 1:bardzo wysoki poziom zabezpieczeń
Kategoria 2:wysoki poziom zabezpieczeń
Kategoria 3: normalny poziom zabezpieczeń

Dodatkowo, w przypadku urządzeń stosowanych w Gas-Ex (atmosfery wybuchowe spowodowane obecnością gazów, par lub mgieł) lub Dust-Ex (atmosfery wybuchowe spowodowane obecnością pyłu) stosuje się oznaczenia odpowiednio G i D. Zgodnie z ustaloną identyfikacją grup, kategorii oraz obszarów z obecnością gazu/pyłu, nowe oznaczenie Ex naszego terminalu regulującego, typ DT...E obecnie wygląda następująco:

 Poprzednio:  Eex ib IIC T6
 Zgodnie z Dyrektywą UE 94/9/EG: II 2 G Eex ib IIC T6

Dla każdego urządzenia producent przygotowuje instrukcję, która musi zawierać: instrukcje uruchomienia, użytkowania, montażu i demontażu, konserwacji (obsługiwanie i naprawy awaryjne), instalowania i regulacji. Producent musi udostępnić instrukcję zredagowaną w jednym z języków Wspólnoty i załączyć tłumaczenie na język kraju użytkowania.


Schenck Process GmbH i ATEX

Schneck Process zapewnia konsultacje projektantów i użytkowników oraz wsparcie w kwestii planowania urządzeń zabezpieczonych przed wybuchami dla przemysłowego ważenia oraz technologii zasilania ze szczególnym naciskiem na ustalenie rozpatrywanych obszarów, gdzie wykorzystywane są materiały luzem i możliwych przeniesień obszarów spowodowanych przez systemy ważenia i zasilania.
Modułowa konstrukcja naszych systemów zapewnia określone korzyści, gdyż pozwala na optymalne przystosowanie urządzeń do wymagań klienta oraz pomaga użytkownikom przygotować dokumentację zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Instalacje zamontowane w obszarach potencjalnie grożących wybuchem wymagają wiele ostrożności i kompetencji technicznych. Dlatego też instalacja oraz oddanie do użytku dokonywane przez ekspertów Schneck Process stanowi znaczny wkład w wypełnienie obowiązków, za które odpowiedzialni są użytkownicy zakładu.« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work